ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 63,379 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวจาก facebook ทน.หาดใหญ่ เทศบาลนครหาดใหญ่ ขอแจ้งแผนการปฏิบัติการพ่นสารเคมีกำจัดยุง ในพื้นที่ชุมชน เขต 3
28 เม.ย. 60
101
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา ประกาศ ประมูลจ้างโครงการจ้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านควนหิน-บ้านบ่อโพธิ์
28 เม.ย. 60
126
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทน.สงขลา ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงสถาีนีขนส่งเก่าเป็อาคาร ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
28 เม.ย. 60
147
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ทุ่งขมิ้น ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตตำบลทุ่งขมิ้น
28 เม.ย. 60
157
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ทุ่งขมิ้น ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีตสายหน้าร้านข้าวมันไก่-ทางเข้าอำเภอ หมู่ที่ 1
28 เม.ย. 60
149
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.เทพา ประกาศใช้ราคากลางจ้างติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อใช้เฝ้าระวังเหตุในเขตเทศบาลตำบลเทพา จำนวน 36 จุด
28 เม.ย. 60
150
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.พิจิตร ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ประจำปี ๒๕๖๐
28 เม.ย. 60
117
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ทุ่งหมอ ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหมอ เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหมอ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560
28 เม.ย. 60
107
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เทพา ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการก่อสร้างโครงการปรับปรุงพื้นที่ทำการ อบต. เทพา
28 เม.ย. 60
84
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา ประกาศ ประมูลจ้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านท่าบอน-บ้านคลองเป็ด
28 เม.ย. 60
89
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.พะตง ประกาศตรวจงานจางโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอาวแมผึ้ง ซอย 1 หมูที่ 6 บานควนขี้แรด
28 เม.ย. 60
94
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.จะโหนง ประกาศ กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประชาปิติ 1(ทุ่งกรวด) หมู่ที่ 7 บ้านปลายเหมือง ต.จะโหนง อ.จะนะ จ.สงขลา
28 เม.ย. 60
94
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.กำแพงเพชร ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่องสอบราคาจัดจ้างประกอบอาหารกลางวัน(อาหารไทยพุทธ) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 แห่ง
28 เม.ย. 60
95
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.กำแพงเพชร ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง การกำหนดราคากลางการจัดจ้างประกอบอาหารกลางวัน(อาหารไทยพุทธ) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 แห่ง
28 เม.ย. 60
93
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ห้วยลึก ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน เมษายน 2560
28 เม.ย. 60
90

»ข้อมูลทั้งหมด 63,379 รายการ